خطرات کار در معدن زغال سنگ و اقدامات ایمنی:

کار در معدن زغال سنگ با خطراتی نظیر تنفس گرد و ذرات معدنی، گازهای خطرناک، سقوط سقف، استرس گرمایی، صدا و لرزش همراه است. برای ایمنی، کارگران باید از ماسک تنفسی و آشکارسازهای گاز استفاده کنند، پشتیبانی سقف مناسب داشته باشند، تهویه مناسب فراهم کنند، در آموزش‌های اضطراری شرکت کنند، و تجهیزات محافظتی شخصی را به کار ببرند. اجتناب از تماس با خطرات معدنی و پیگیری مراقبت‌های پزشکی نیز ضروری است. ... ادامه مطلب